Aktualu

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis

20.09.17

LR aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

Projekto lygynamąjį variantą galima rasti čia:

Saugomų rūšių informacinė sistema

13.09.17

Lietuvoje pradėjo veikti Saugomų rūšių informacinė sistema (SRIS), kuri kaupia ir teikia duomenis apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes. Sistemos naudotoju gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys prisiregistravę per elektroninius valdžios vartus. Sistemoje kaupiami šie duomenys: lietuviškas ir lotyniškas rūšies pavadinimas, sistematinė padėtis, priskyrimas tam tikrai nacionalinei ar tarptautinei saugomų rūšių kategorijai, duomenys apie radavietę ir augavietę, stebėtų individų skaičius, individų vystymosi stadijos arba veiklos požymiai, stebėjimo data, biotopo aprašymas, sunykimo faktai, augavietes ar radavietes padėtį apibūdinantys duomenys, stebėtojo vardas ir pavardė.

Sistemoje sukaupti duomenys naudojami praktinės gamtosaugos veiklose: rengiant saugomų rūšių apsaugos planus, gamtotvarkos planus, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentus, rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, rengiant miškotvarkos dokumentus, priimant sprendimus dėl miško įveisimo ne miško žemėje, rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir daugelyje kitų sričių. Sistemos duomenys taip pat gali būti naudojami mokslo srityje: rengiant analizes, strategijas, prognozes, susijusias su saugomų rūšių paplitimu, gausumu, būkle ir pan.

Prisijungti prie SRIS galima čia:

 

Parama miškų veisimui

06.09.17

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša renkanti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, paraiškos renkamos iki rugsėjo 29 d.

Pagal šią veiklos sritį remiama: miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka); pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais; įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Dėl ministro įsakymų panaikinimo

30.08.17

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-697 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ panaikimo šiuos ministro įsakymus: Nr. 312 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų dalinio pakeitimo“, Nr. 544 „Dėl Miško sodmenų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir Nr. 459 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakeitimo“.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!