Aktualu

Kompensacijų už ūkinės veiklos ribojimus metodika

05.12.19

LR aplinkos ministerija parengė LRV nutarimo projektą dėl kompensacijų už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme metodiką.

Visą teisės akto projektą „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ galima rasti čia:

Auga sertifikuotų miškų plotai

28.11.19

Lietuvoje daugėja privačių miškų, kurie yra tvarkomi ir prižiūrimi pagal aukščiausius pasaulinius darnaus miškų tvarkymo principus. Tai užtikrina Forest Stewardship Council (FSC) miškų tvarkymo sertifikavimas.

Nuo 2017 m. šalyje veikia VšĮ „Darnūs miškai“, kurie į miškų sertifikavimo grupę buria pavienius miško savininkus ir įmones, skatina atsakingą ir tausojantį miškų tvarkymą, konsultuoja miško savininkus ir valdytojus sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimo klausimais, teikia miškų ūkio veiklos efektyvumą ir darnų išteklių naudojimą skatinančias paslaugas.

Nuo veiklos pradžios VšĮ „Darnūs miškai“ sugebėjo suburti iki šiol Lietuvos istorijoje didžiausią privačių miško savininkų grupę FSC® (FSC-C137744) miškų sertifikavimui. Šiuo metu grupėje sertifikuota daugiau nei 80 tūkst. ha privačių miškų.

Be šios grupės, Lietuvoje FSC miškų tvarkymo sertifikatus turi bendrovės „Dzūkijos mediena“, „Gabmedis“, „IRI Investments Lietuva“, „Miško draugas“, viso sertifikuoti apie 130 tūkst. ha privačių ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, apie 1100 tūkst. ha valstybinių miškų.

Dėl Miško kirtimų taisyklių

21.11.19

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-655 pakeitė Miško kirtimų taisykles, kuriose nustatė miško lydimo kirtimų reikmes.

Visą įsakymą Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo galima rasti čia:

Vyriausybės teisininkų išvada

14.11.19

Šiuo metu LR aplinkos ministerijai derinant naujos redakcijos Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10-2 ir 15-1 straipsniais ir įstatymo papildymo priedu projektonuostatas, gauta Vyriausybės Kanceliarijos teisės grupės parengta išvada, kuri, be kita ko, sako, kad:

Projekto 5 straipsnyje (keičiamo Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje siūloma įvirtinti Bendrųjų miško reikmių finansavimo programoje sukauptų lėšų panaudojimą (reikmes, kurioms bus naudojamos valstybės biudžeto lėšos, surinktos iš privalomų 5 procentų atskaitymų).

Vertinant nurodytą teisinį reguliavimą, pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. ir 2002 m. liepos 11 d. nutarimuose konstatuota, kad Konstitucijos 131 straipsnio 2 dalyje nurodytais įstatymais, numatančiais tam tikras išlaidas, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigiama Vyriausybės konstitucinė teisė ir pareiga sudaryti valstybės biudžetą biudžetiniams metams ir Seimo konstitucinė teisė ir pareiga tvirtinti valstybės biudžetą biudžetiniams metams atsižvelgiant į esamą socialinę ir ekonominę padėtį, į visuomenės ir valstybės poreikius bei galimybes, į turimus ir numatomus gauti finansinius išteklius, valstybės įsipareigojimus, kitus svarbius veiksnius.

Biudžetiniams metams planuojamos valstybės pajamos ir išlaidos gali būti numatytos tik įstatymu patvirtintame valstybės biudžete. Tam tikras išlaidas numatančiais kitais, ne valstybės biudžeto, įstatymais negalima reguliuoti santykių, kuriuos pagal Konstituciją galima reguliuoti tik valstybės biudžeto įstatymu. Įstatymuose išlaidas galima numatyti tik konkrečiai apibrėžtam, visuotinai svarbiam tikslui pasiekti per įstatymo nustatytą laiką ir tik tada, kai šių reikmių negalima patenkinti per vienus biudžetinius metus, tačiau juose negali būti numatomos išlaidos valstybės nuolatinėms funkcijoms vykdyti ar visuomenės kasdienėms reikmėms finansuoti.

Papildomai pažymėtina, kad dėl specialiųjų programų įtvirtinimo ne valstybės biudžetą reglamentuojančiuose įstatymuose ir dėl Vyriausybės kompetencijos apribojimų Vyriausybė 2019 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 520 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ yra kreipusi į Konstitucinį Teismas, kad, be visų kitų įstatymų, būtų ištirta ir Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis (keičiama Projektu).

Manytina, kad atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, bet kuriuo atveju specialios programas lėšomis negali būti finansuojamos nuolatinės valstybės funkcijos, taip pat mokami atlyginimai ir atliekami kiti mokėjimai biudžetinės įstaigos ir (ar) valstybės įmonės darbuotojams, finansuojamos bei padengiamos jų veiklos sąnaudos.

Dėl minėtos priežasties, kaip prieštaraujantys Konstitucinio Teismo išaiškinimams, turėtų būti iš Projektu keičiamo Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies išbraukti 11, 13 ir 18 punktai (jų atsisakyta).

Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ,,<…> pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves, taip pat ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; apribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; apribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2010 m. vasario 26 d., 2011 m. birželio 21 d. 2014 m. gegužės 9 d. nutarimai).

Visą LRV Kanceliarijos teisės grupės išvadą galima rasti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!