Aktualu

Derinamas saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

19.09.18

LR aplinkos ministerija parengė naujos redakcijos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Derinimui pateiktą Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą galima rasti čia:

Parama miškų infrastruktūrai

12.09.18

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo š. m. spalio 31 d. renka paraiškas, kad galima būtų gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais, tačiau partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.

Pagal šią veiklos sritį finansuojama miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija. Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos, susijusios su miško kelių su žvyro danga įrengimu ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimu ir (ar) rekonstrukcija, taip pat finansuojamas vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas, bendrosios išlaidos.

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM, o didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Kvietimą tiekti paraiškas galite rasti čia:

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų

05.09.18

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-777 patvirtino naujus Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus.

Pagal juos, jeigu želvietėje augančių tikslinių medžių rūšių žėlinių tankis mažesnis už nurodytą, jie auga netolygiai ir nėra galimybės jiems atsirasti, reikia papildomai želdinti, privačioje žemėje miškas veisiamas, medynai ir (ar) krūmynai pertvarkomi ir neteisėtai iškirstas miškas atkuriamas vadovaujantis nuostatais, parengus Miško želdinimo ir žėlimo projektą pagal Nuostatų 6 priede nurodytą formą, kiti reikalavimai.

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus su naujais priedais galima rasti čia:

Miškotvarkos mokslinė-techninė taryba

29.08.18

Š.m. rugpjūčio 23 d. savo įsakymu Nr. D1-773, LR aplinkos ministras patvirtino naujos sudėties Miškotvarkos mokslinę-techninę tarybą, kurioje yra ir Privačių miškų savininkų asociacijos atstovas.

Su įsakymu galima susipažinti pridedamoje byloje.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!