Aktualu

Dėl miško kelių priežiūros

22.11.17

Asociacijos atsakymas LR aplinkos ministerijai dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos.

Nepalankios oro sąlygos ir įsipareigojimai

15.11.17

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kokių veiksmų turėtų imtis miškų savininkai ir miškininkai, paramos lėšomis įgyvendinantys projektus, tačiau dėl 2017 m. nepalankių oro sąlygų negalintys įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

Paramos gavėjai, kurių vykdoma veikla tiesiogiai nėra susijusi su žemės ūkiu ir kurie dėl nepalankių oro sąlygų negali įvykdyti kai kurių paramos reikalavimų ar įsipareigojimų, NMA turi pateikti laisvos formos paaiškinimą. Paaiškinime reikia išdėstyti, kokio reikalavimo ar įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi.

Nepalankios oro sąlygos gali turėti įtakos mokėjimo prašymo pateikimo terminui, verslo plane numatytų rodiklių pasiekimui, jei veisiamas miškas – nustatytam galutiniam miško įveisimo terminui. Jei miškų savininkai ir miškininkai dalyvauja investicinių priemonių veikloje, prašymuose atidėti mokėjimo prašymo teikimo terminą reikėtų paaiškinti, kokie darbai yra (buvo) stabdomi dėl ilgalaikio lietaus pasekmių. Pavyzdžiui, dėl šlapių miško plotų nėra (nebuvo) galimybės laiku atlikti miško atkūrimo, rekreacinės infrastruktūros objektų įrengimo, jaunuolynų ugdymo, pertvarkymo ar kt. darbų. Prie paaiškinimo gali būti pateikiama ir vaizdinė medžiaga.

Jei veisiantys mišką paramos gavėjai dėl ilgalaikio lietaus patiria nuostolių dėl neprigijusių sodinukų, jiems gali būti skiriama kompensacija. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paskelbus ekstremaliąją situaciją įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę.

Pasirašyti paaiškinimai bei kiti dokumentai gali būti siunčiami el. paštu dokumentai@nma.lt, taip pat pasirašytus paaiškinimus su priedais popierine forma galima pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Dėl miško kirtimo taisyklių

08.11.17

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-880 pakeitė Miško kirtimo taisykles, pagal kurias pagrindiniais, sanitariniais ir specialiaisiais miško kirtimais bręstančiuose ir vyresniuose medynuose iškirsta mediena įtraukiama į pagrindinių miško kirtimų normą, visais kitais miško kirtimais – į miško tarpinio naudojimo apimtį.

Visą įsakymą galima rasti čia:

Dėl apmokestinimo

01.11.17

Asociacijos kreipimasis į LR aplinkos ministeriją dėl privačių miškų apmokestinimo.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!