Aktualu

Stabdo ministerijos savivalę


20.03.19 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl rengiamų Miškų įstatymo projektų bei Kirtimo taisyklių pakeitimų ir įgyvendinimo pasekmių vertinimo.

Išklausęs Aplinkos ministerijos rengiamo Miškų įstatymo pakeitimo projekto pristatymą ir miškų sektoriaus asociacijų kritines pastabas dėl ministerijos savivalės „buldozeriu“ stumiant Miškų įstatymo pataisas, komitetas vienbalsiai nutarė:

1. Prašyti Aplinkos ministerijos:

1) atlikti ir pateikti komitetui vertinimą dėl Seimo nario Lino Balsio registruoto Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2458 galimo poveikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais;

2) atlikti ir pateikti komitetui vertinimą dėl suderinto ir teikiamo Seimui Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymo projekto (kurį rengia Aplinkos ministerija) galimo poveikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais;

3) pateikti komitetui informaciją dėl galimybės gauti lėšas iš Europos Komisijos kompensacijoms miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančioje miško žemėje (tiek privačioje, tiek ir valstybinėje) nustatytiems veiklos apribojimams išmokėjimo:

– kam konkrečiai ir kokią finansinių poreikių sąmatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021–2027 m. programai įgyvendinti Aplinkos ministerija teikia Europos Komisijai (tarp jų – apsaugos sutartims su miško savininkais ir valdytojais, inventorizuotų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos auditui bei būklės stebėjimui, jų ribų nustatymui natūroje ir kt.);

– kiek aplinkosauginių projektų ir kokiomis sumomis yra finansuojami ir numatomi finansuoti iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšų;

4) pateikti informaciją, ar Buveinių direktyvos, dėl kurių keičiamas Miškų įstatymas ir kurios priimtos natūralioms buveinėms ir laukinei faunai ir florai išsaugoti ir jų būklei gerinti (1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013)), ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB nuostatų įgyvendinimas reikalauja uždrausti plynuosius miškų kirtimus.

Kokie dar plačiai praktikoje taikomi būdai buveinių apsaugai numatomi šiose direktyvose?

5) pateikti komitetui ūkinį-teisinį valstybinio miškų valdytojo veiklos vertinimą, kaip abiejų anksčiau išvardintų teisės aktų projektų realizavimas paveiktų VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ būsimus atskaitymus į biudžetą, darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį, miškotvarkos planavimo ciklą, ilgalaikių įsipareigojimų tiekiant medieną ir gamtotvarkos priemonių vykdymą, investicijas į miškus, miškų atkūrimą ir įveisimą, miškų ugdymą, miško kelių tinklo ir priešgaisrinę miško priežiūrą;

6) atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ministerija rengė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektą Nr. XIIIP- 2031, kuriame nustatomi ribojimai miškų ūkinei veiklai ir kurie iš esmės skiriasi nuo ministerijos rengiamo Miškų įstatymo projekto ir jame siūlomų ūkinės veiklos ribojimų miškuose, komitetas nutarė prašyti ministerijos išreikšti vieningą nuomonę dėl to, kuriame įstatyme turėtų būti reglamentuoti ūkinės veiklos ribojimai ir kompensacinis mechanizmas už veiklos ribojimus miškuose.

2. Komitetas taip pat nutarė prašyti  Miškų instituto:

1) pateikti įvertinimą dėl Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių 2011–2014 m. atlikto inventorizavimo Lietuvoje patikimumo (kiek yra žinomų nustatytų neatitikimų ir kokios to galimos priežastys);

2) dėl buveinių atrankai naudojamų kriterijų tinkamumo bei atitikimo Europos Sąjungos buveinių interpretacijos vadovui [angl. k.: Interpretation Manual of European Union Habitats ], realizuojančiam ES Buveinių direktyvos (92/43/EEB) ir ES paukščių direktyvos (2009/147/EB) nuostatas;

3) ką konkrečiai reikėtų padaryti išryškėjusių neatitikimų ištaisymui.

3. Prašyti Aplinkos ministerijos ir Registrų centro:

1) Registrų centrui atlikti vertinimą ir pateikti komitetui išvadą, ar Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių erdviniai duomenys, pateikiami naršyklėje geoportal.lt/map ir projekto „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas“ metu parengta kartografinė medžiaga yra pakankami registruojant naujai išskirtas saugomas teritorijas, nustatant ūkinės veiklos ribojimus nurodytose žemės ir miško valdose;

2) Aplinkos ministerijai pateikti reikalingą informaciją Registrų centrui šiam pavedimui vykdyti. 

Teiks didesnes išmokas


13.03.19 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša teiksianti didesnes išmokas veisiantiems miškus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Pakoreguotose veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti nauji miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai:

Medžių rūšys – Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha:

Paprastoji pušis – 1 273 – 405;

Paprastoji eglė – 1 169 – 326;

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas – 1 192 – 150;

Juodalksnis – 1 196 – 123;

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai – 1 900 – 150;

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna – 2 512 – 258;

Mažalapė liepa – 3 182 – 221;

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas – 3 576 – 294;

Drebulė – 2 121 – 173;

Hibridinė drebulė – 2 763 – 189.

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 169 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (150 Eur už 1 ha).

Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Paraiškos priimamos iki šių metų balandžio 30 d.

Antrą kartą šiais metais paraiškas miškui įveisti bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d.

Dėl kompensavimo už ribojimus miškų ūkinei veiklai


06.03.19

Asociacijos pasiūlymai LR aplinkos ministerijai dėl kompensavimo už ribojimus miškų ūkinei veiklai.

„Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programa

27.02.19

LR aplinkos ministerija pristatė „Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programos (toliau – PVP), skirtos įgyvendinti Lietuvoje pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvos) 8 straipsnį 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, pirmąjį juodraštį.

PVP yra aptariamos strateginės daugiametės planavimo priemonės, kuriose plačiai apžvelgiamos priemonės, reikalingos siekiant visoje ES sukurti tinklą „Natura 2000“ ir susijusią žaliąją infrastruktūrą, nurodomi šių priemonių finansavimo poreikiai ir jos susiejamos su atitinkamomis ES finansavimo programomis.

Remiantis ES Buveinių direktyvos, kuria grindžiamas tinklas „Natura 2000“, tikslais, priemonėmis, kurios turi būti nustatytos PVP, visų pirma turi būti siekiama „palaikyti ir atkurti gerą ES svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kultūrinius reikalavimus ir regionų bei vietovių ypatybes“.

Visą programą galima rasti prisegtoje .pdf byloje.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!