Dėl regioninių parkų nuostatų

24.10.19

LR aplinkos ministerija, nederinus su institucijomis, nekalbant apie tai, kad neinformavus suinteresuotųjų pusių, teikia Vyriausybei tvirtinti Gražutės, Krekenavos, Panemunių, Rambyno, Salantų, Sirvėtos regioninių parkų nuostatus, kuriuose nustatomi papildomi apribojimai buveinėse, net ir nepatvirtintose LR aplinkos ministro.

Pvz. „25. Regioniniame parke esančiose Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka nustatytose vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytose į sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, arba buveinių ar paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, veikla Europos bendrijos svarbos buveinėse ir (ar) rūšių radavietėse ir (ar) augavietėse turi būti vykdoma laikantis natūralioms buveinėms ir rūšims nustatytų Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų, nustatytų Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“.“

Aiškinamajame rašte nurodyta, kad papildomų lėšų nepreiks, kas yra netiesa, nes lėšų reikės kompensacijoms.

Visą projektą „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ galima rasti čia: