Leidimų išdavimo tvarka

2020 05 07

Leidimų medžiapjūtei išdavimas ir pranešimų apie medžiapjūtės ketinimą priėmimas persikėlė į elektroninę erdvę ir vyksta naudojantis Aplinkos apsaugos leidimų informacine sistema (toliau ALIS).

Kaip galima prisijungti prie ALIS? Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – alis.am.lt. Vartotojai prisijungti gali per elektroninius valdžios vartus naudodamiesi bankų autentifikacija arba elektroninės atpažinties priemonėmis (kvalifikuotu mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Kas gali pateikti paraišką medžiapjūtei per ALIS? Per ALIS paraišką gali pateikti pats miško savininkas arba įgaliotas asmuo. Jei miško savininkas fizinis asmuo, įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą (kopiją). Kuomet miško savininkas yra juridinis asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas (kopija) pasirašytas juridinio asmens vadovo, patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Ar reikia bendraturčių raštiško sutikimo teikiant dokumentus per ALIS? Norint gauti leidimą ar pranešimą prie paraiškos turi būti pridėtas raštiškas bendraturčių sutikimas pasirašytas visų bendraturčių kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Kas turi pasirašyti ant biržės atrėžimo dokumentų jei jie teikiami per ALIS? Per ALIS biržės atrėžimo dokumentai priimami tik pasirašyti biržės rėžėjo kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Ar reikia savininkui teikiančiam paraišką per ALIS papildomai pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu/mobiliuoju parašu? Savininkui kitų asmenų paruoštų dokumentų papildomai pasirašinėti nereikia, tačiau tie dokumentai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniu parašu.

Noriu gauti leidimą sanitarinei medžiapjūtei, kurią paraišką reikėtų pildyti norint gauti Leidimą? Reikėtų pildyti paraišką L12 – Leidimas kirsti mišką. Pranešimai apie ketinimus pildomi tik stichinių nelaimių miškuose atvejais, t.y. tik tais atvejais ir tik toje teritorijoje, kurioje paskelbta ekstremalioji situacija.

Jei turite klausimų, prieš pildydami paraišką galite konsultacijos kreiptis į VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus pareigūnus, kontaktai pateikiami čia: