Parama investicijoms į miškus

17.07.19

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) skelbia, jog nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. yra renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Tikslinės sritys: bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Kompleksiniai tikslai: didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą; neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paraiškas galima rasti čia: