Miškų kadastro valdymo problemos

2020 08 17

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) vykdė tyrimą, kurio metu bandė nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti analizuojamose veiklos srityse Valstybinės miškų tarnyboje (VMT) ir VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (VMU), bei pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padėti mažinti ir valdyti nustatytą korupcijos riziką.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius VMT ir VMU veiklą vertinamose srityse, bei šių institucijų darbo praktiką, darytina išvada, kad yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:

1. Miškų valstybės kadastro nuostatų nuostatos, reglamentuojančios VMT, kaip Miškų valstybės kadastro tvarkytojo, ir VĮ Registrų centro, kaip Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo, sąveikos tvarką, kuri turėtų užtikrinti oficialios informacijos apie miško žemės plotus konkrečiuose žemės sklypuose valstybės kadastruose ir registruose suvienodinimą, yra deklaratyvaus pobūdžio.

Todėl iki šiol nėra užtikrintas toks Miškų valstybės kadastro sąveikos su susijusiais valstybės registrais ir kadastrais bei valstybės informacinėmis sistemomis mechanizmas, kuris identifikuotų ir pašalintų egzistuojančias duomenų apie miško žemės plotus konkrečiuose žemės sklypuose neatitiktis minėtuose oficialiuoseinformacijos šaltiniuose ir užkardytų naujų neatitikčių atsiradimą.

Dėl šios priežasties:

1.1. Pasinaudojant duomenų oficialiuose informacijos šaltiniuose nesuderinamumu, valstybės ir savivaldybės institucijose išlieka subjektyvių sprendimų ir interpretacijų, kuriais sudaromos sąlygos mišku apaugusiuose žemės sklypuose vykdyti veiką, kuri negali būti vykdoma miško žemėje, arba kuriais žemės sklypų valdytojams nustatomos abejotino pagrįstumo mokestinės prievolės ar veiklos ribojimai, priėmimo galimybės.

1.2. Asmenims, iškirtusiems ar sunaikinusiems mišką, išlieka galimybė išvengti prievolės, nepaisant to, kad jų valdomas žemės sklypas, Miškų valstybės kadastro duomenimis, įtrauktas į miško žemės plotus, atkurti mišką Miškų įstatymo 15 straipsnyje nustatytais terminais, išlieka pažeidėjų protegavimo galimybė. Kontroliuojančioms institucijoms yra problematiška užtikrinti tinkamą minėtos prievolės vykdomo kontrolę.

1.3. Išlieka prielaidos neefektyviam valstybės ir savivaldybės įstaigų personalo išteklių naudojimui, nes personalo ištekliai skiriami nagrinėjimui skundų ir pretenzijų, kurių atsiradimo priežastis Nekilnojamojo turto registre ir Miškų valstybės kadastre kaupiamų duomenų apie miško žemės plotus konkrečiuose žemės sklypuose nesutaptis, didėja visuomenės nepasitikėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose priimamais sprendimais.

1.4. Praktikoje žemės plotams, kuriuose yra natūraliai susiformavusi miško žemei ir miškui būdinga biologinė įvairovė, atitinkanti Miškų įstatyme nustatytus miško ir miško žemės kriterijus, nepaisant jų įtraukimo į Miškų valstybės kadastrą miško žemę, neužtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Miškų įstatymo nuostatomis reikalaujama apsauga ir tokie plotai tampa žemės plotais be miškui ir miško žemei būdingos biologinės įvairovės arba teisę naudotis tokiais plotais asmeninių poreikių tenkinimui įgyja kai kurie asmenys, nepaisant Lietuvos miškų ūkio politikoje ir jos įgyvendinimo strategijoje bei susijusiose teismų nutartyse deklaruojamos valstybės pozicijos, kad miškas yra ypatingas nuosavybės objektas, kuris turi būti naudojamas visuomenės socialinių reikmių tenkinimui.

1.5. Atsiranda pagrindo abejoti oficialiosios statistikos apie miško žemės plotus ir jų pokytį Lietuvos Respublikoje pagrįstumu ir patikimumu.

2. Neigiamą įtaką vertinamose srityse priimamų sprendimų skaidrumui daro ne tik teisinio reglamentavimo spragos ar darbo praktikos problematika, bet ir valstybės registruose kaupiamų objektų ribinių duomenų nesutapimas ir duomenų, reikalingų identifikuoti konkrečius žemės sklypus valdančius asmenis ir leistinus žemės sklypo naudojimo būdus bei taikomas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nebuvimas Nekilnojamojo turto registre, nepaisant to, kad žemės sklypas yra suformuotas ir, Miškų valstybės kadastro duomenimis, įtrauktas į miško žemei priskiriamus žemės plotus.

Su visa ataskaita galima susipažinti čia: