Dėl aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos

2021 11 04

LR vyriausybė parengė 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programą. Joje numatomos priemonės susijusios ir su privačiais miškais:

6.8.4. Miško kirtimų ir medienos grynojo prieaugio santykis medienai tiekti naudojamuose miškuose, procentais (2014–2018 m. – 69; 2025 m. – 75; 2030 m. – 80).

6.8.5. Lietuvos miškingumas, procentais (2020 m. – 33,7; 2025 m. – 35; 2030 m. – 36).

6. Per mažas žemės ir miško savininkų ir valdytojų įsitraukimas į gamtosaugos priemonių įgyvendinimą, ypač saugomų teritorijų priežiūrą, neveiksmingas kompensacinis mechanizmas biologinei įvairovei išsaugoti ir atkurti.

7. Miškų naudojimo būdai, ypač saugomose teritorijose, neatitinka pasikeitusių visuomenės lūkesčių ir nedera su saugomų teritorijų apsaugos tikslais.

9. Nepakankamai valdomas kai kurių saugomų rūšių ir elninių žvėrių daromas neigiamas poveikis žemės, miškų, žuvininkystės ūkiams.

Spręstinos problemos priežastys:

1. Dėl nepasibaigusio nuosavybės teisių atkūrimo proceso laisvos valstybinės žemės fonde esančiuose ir nepanaudotuose nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypuose nevykdoma ūkinė veikla.

2. Neišnaudojamas miško žemės potencialas produktyviems medynams formuoti.

3. Trūksta miško medelynų, miško sėklų perdirbimo ir sodmenų auginimo technologijų.

4. Vyrauja smulkių valdų, fragmentuotas ir smulkmeniškai reglamentuotas privačių miškų ūkis.

5. Neužtikrinama miško medžių genetinių išteklių apsauga ir panaudojimas selekcijai ir miškams auginti.

6. Neišnaudojamas miškų biomasės potencialas biokurui gaminti.

7. Trūksta kokybiškos miškų infrastruktūros (priežastis iš dalies sprendžiama ir SM įgyvendinant 2021–2030 metų susisiekimo plėtros programą, ŽŪM įgyvendinant 2021–2030 metų žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros programą).

Sprendžiant problemą, numatoma įgyvendinti priemonę „02-001-06-08-04 (PP) Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ (1–7 priežastys, 6.6 uždavinio 1 problemos 7 priežastis, 6.8 uždavinio 4 problemos 2 priežastis).

Visą parengtą Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programą galima parsisųsti iš čia: