Disertacija apie smulkių privačių miškų darnumą

2021 08 30

Vytauto Didžiojo universtiteto ir Lietuvos Agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantė Asta Doftartė apgynė disertaciją “Miškų ūkio darnumas ir jam įtaką darantys veiksniai smulkiame privačiame miškų ūkyje“.

Darbo tikslas – įvertinti smulkių valdų miškų ūkio (Lietuvos privačių miškų atvejis) darnumą ir atlikti jam įtaką darančių veiksnių analizę.

Darbo uždaviniai: 1) atskleisti darnaus miškų ūkio koncepciją ir išanalizuoti miškų ūkio darnumo vertinimo metodus; 2) sukurti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo metodiką; 3) įvertinti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą; 4) išanalizuoti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaką darančius veiksnius.

Darbo mokslinis naujumas: adaptuojant pasaulyje taikomus darnumo vertinimo metodus sukurta Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo vertinimo metodika ir pirmą kartą pritaikyta įvertinant Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą nacionaliniame bei miško valdų lygmenyse.

Darbo praktinė vertė: sukurtas metodinis pagrindas, skirtas Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui vertinti, kas padės spręsti praktinius Lietuvos miškų ūkio politikos uždavinius (miškų ūkio darnumo vertinimas, nacionalinės miškų ūkio sektoriaus programos sudarymas ir pan.).

Išvados:

Sukurta Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika yra taikytina įvertinant smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą ir joje gali būti taikomas skirtingas rodiklių skaičius ir imituojami įvairūs darnumą lemiantys veiksniai.

Miškų ūkio darnumo rodikliai – medienos naudojimo metinės pajamos, metinis darbo dienų skaičius miškuose, metinis miško lankytojų skaičius, atkuriamų miškų dalis, išugdytų jaunuolynų ploto dalis ekspertų buvo įvertinti kaip turintys aukščiausią svarbumą. Mažiausi svarbumo įvertinimai buvo skirti rodikliams: nemedieninių produktų vertė, anglies sankaupos, sertifikuotų miškų dalis, rekreacinių objektų skaičius, asocijuotų miškų savininkų dalis, konsultuotų per metus miško savininkų dalis.

Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumas yra 3,18 balo arba 63,6 proc. galimo darnumo, kai taikoma 6 rodikliai ir darnumas vertinamas pagal Lietuvos miškų ūkio statistikos duomenis.

Taikant naujai sukurtą metodiką ir įvertinus 385 Lietuvos smulkių privačių miškų ūkio valdas, nustatyta, kad jų darnumas yra vidutinis, t. y. darnumo vertinimo balas – 2,39 balo penkiabalėje skalėje arba 47,8 proc. galimo darnumo.

Labiausiai vidutiniam Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaka daro šie veiksniai: galimos pajamos iš hektaro, brandžių medynų procentas, veiklos įvairovė miško valdoje, lytis, gyvenamoji vieta, masyvo vientisumas, miško įsigijimo būdas, miško ribų žinojimas, išsilavinimas, lankymasis valdoje.

Vidutinį Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą prognozuoja brandžių ir perbrendusių medynų dalis, ūkinių miškų procentas, iškirstos medienos naudojimas, veiklų pobūdis miško valdoje. Kai taikomi 5 kintamieji, prognozuoja tie patys kintamieji ir kintamasis ,,masyvo vientisumas“.