ES Medienos reglamentas

2021 02 15

ES medienos reglamentas Nr. 995/2010, įsigaliojo 2013 m., juo siekiama sustabdyti neteisėtai paruoštos medienos naudojimą ES rinkoje. Jis draudžia į ES rinką pateikti neteisėtai (neteisėtai paruošta mediena yra tokia, kuri paruošta pažeidžiant medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus) paruoštą medieną ir iš jos pagamintus produktus.

Reglamentas nustato tam tikras pareigas veiklos vykdytojams, prekiautojams, stebėsenos organizacijoms ir kompetentingoms institucijoms. Veiklos vykdytojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikiantys rinkai medieną ar medienos produktus, t.y. pateikiantys rinkai iš trečiųjų šalių (ne ES) importuotą medieną ir (arba) Lietuvoje paruoštą medieną ir prekiautojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie vykdydami komercinę veiklą vidaus rinkoje (ES) parduoda ar perką medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai.

Veiklos vykdytojams draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus. Tuo tikslu jie naudojasi procedūrų ir priemonių sistema vadinama deramo patikrinimo sistema. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir periodiškai vertina deramo patikrinimo sistemą, kuria jis naudojasi, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojasi stebėsenos organizacijos deramo patikrinimo sistema.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkraunama nereikalinga administracinė našta, reglamento reikalavimai taikomi tik veiklos vykdytojams, kurie medieną ir medienos produktus pateikia vidaus rinkai pirmą kartą. Prekiautojai privalo saugoti informaciją apie savo veiklos vykdytojus ir prekiautojus kurie jiems pateikė medieną ir medienos produktus ir prekiautojus, kuriems jie pateikė medieną ir medienos produktus, kad būtų galima atsekti medienos prekybos grandinę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 205 ir 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1370 kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 2010 m. spalio 20 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 taikymą paskirtos:

Valstybinė miškų tarnyba – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų medienos ir medienos produktų, kurie yra klasifikuoti pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodus 4401 „Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą“, išskyrus „Medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą“, ir 4403 „Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta“, pateikimo rinkai srityje, ir

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų visų medienos ir medienos produktų, išskyrus nurodytus nutarimo 1.1 punkte, pateikimo rinkai srityje.