Ką miškams ir mums numato Vyriausybė?

2021 03 15

Aštuonioliktoji LR Vyriausybė baigė rengti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planąAplinkos sektoriui svarbiausias Lietuvos žaliojo kurso prioritetas susideda iš 6 Vyriausybės programos projektų: žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos (koordinuoja Aplinkos ministerija), tvarių ir pasiekiamų miestų (koordinuoja Aplinkos ministerija), žaliosios energetikos (koordinuoja Energetikos ministerija), gamtinio kapitalo apsaugos ir tvarus naudojimo (koordinuoja Aplinkos ministerija), žemės ūkio, akvakultūros ir maisto gamybos sistemų (koordinuoja Žemės ūkio ministerija), visuomenės, kaip žaliojo kurso transformatorės (koordinuoja Aplinkos ministerija).

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane be kita ko, yra nuostatos, kurios svarbios miškams ir privačių miškų savininkams:

– Lietuvos miškingumą nuo 33,7% iki 2024 metų padidinti iki 35%, įdomu pastebėti, kad už duomenų pateikimą atsakinga ne Valstybinė miškų tarnyba, bet Lietuvos statistikos departamentas;

– Nenumatant kompensacinių mechanizmų, plėsti saugomų teritorijų plotus, padidinti iki 20% visos šalies  šalies teritorijos;

– Nenumatant kompensacinių mechanizmų, plėsti griežtai saugomų teritorijų plotus, padidinti iki 40%, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu;

– Siekiant nustatyti konkrečias saugomų teritorijų kiekybinės ir kokybinės plėtros priemones, taip pat konkrečias priemones saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklei atkurti arba palaikyti visos šalies mastu ir įtraukti daugiau suinteresuotųjų šalių joms įgyvendinti, parengti Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės veiksmų planą 2021- 2030 metams (patvirtintas aplinkos ministro įsakymu);

– Siekiant apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines, vandens telkinius ir jų pakrantes nuo sunaikinimo vykdant ūkinę veiklą, įtvirtinti tokių veiklų įstatyminius draudimus, taip pat numatyti laisvesnį kai kurių gamtinių teritorijų lankymą, privačiomis saugojimo iniciatyvomis paremtų saugomų teritorijų nustatymą, parengiant ir pakeičiant Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymus;

– Atrinkti naujas „Natura 2000” teritorijas šalies sausumos dalyje ir papildyti jomis aplinkos ministro tvirtinamus sąrašus;

– Siekiant veiksmingos natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos, peržiūrėti esamus apsaugos tikslus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo, papildant gerą apsaugos būklę indikuojančiais buveinių ploto, rūšių populiacijų dydžio, buveinių struktūros ir funkcijų kriterijais, patvirtinant atnaujintus apsaugos tikslus visoms teritorijoms, kurios paskelbtos Bendrijos svarbos teritorijomis iki 2019-01-01;

– Parengti ir pasirašančioms šalims pateikti nacionalinį susitarimą dėl miškų apsaugos ir naudojimo, kuriuo būtų susitarta dėl ilgalaikės subalansuotos miškų politikos krypčių;

– Parengti ir priimti nacionalinio lygmens strateginį miškų politikos dokumentą, numatantį miškų politikos įgyvendinimo priemones laikotarpiui iki 2030 m.;

– Išpirkti ne mažiau kaip 400 ha privačių miškų, turinčių didžiausią gamtinę vertę, kurių savininkai sutinka juos parduoti valstybei, arba sudaryti neterminuotas apsaugos sutartis dėl gamtinių vertybių juose apsaugos.

Pastaba PMSA: išpirkimui lėšas numatoma panaudoti iš ES LIFE programos, siekdama korupcijos prevencijos, pastaroji draudžia naudoti lėšas žemių išpirkimui iš privačių asmenų;

– Parengti ir priimti Miškų įstatymo pakeitimus, numatančius gamtinių vertybių apsaugai palankią miškininkystę, taip pat reikalingus didžiausią gamtinę vertę turinčių privačių miškų (įskaitant ir sengirių) išpirkimui arba neterminuotų apsaugos sutarčių pagal saugomų teritorijų srities teisės aktus sudarymui;

– Atlikus miškų plėtros ne miško žemėje ir saugomose teritorijose galimybių studiją, Vyriausybės lygmeniu nustatyti žemės naudojimo prioritetus, palankius miškų plėtrai valstybinėje ir privačioje žemėje, parengti ir priimti teisės aktų projektus, palankius miškų plėtrai ir savaime augančių miškų įtraukimui į miško žemės apskaitą;

– Parengti ir priimti Miškų įstatymo pakeitimus, numatančius rezervinių miškų įtraukimą į kompleksinę miškų ūkio veiklą;

– ES priėmus atitinkamus reglamentus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2023 metų, numatyti nacionaliniame Bendrosios žemės ūkio politikos strateginiame plane priemonę dėl išmokų privačių miškų savininkams už medynų tūrio prieaugiu ir miško dirvožemio apsauga paremtą anglies kaupimą miškuose.