Medienos srautai Lietuvoje

2020 08 24

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus specialistai išanalizavo pramoninės medienos srautus Lietuvoje, nustatė anglies sankaupas ir jų kiekybinius pokyčius medienos produktuose.

Atlikus medienos tėkmės analizę Lietuvoje, paaiškėjo, kad metinės anglies įplaukos ir metinis anglies sankaupų pokytis yra ženkliai didesnis, palyginus su šių rodiklių apskaita, naudojant statistinius duomenis dėl medienos produktų gamybos.

Šį skirtumą lėmė šalyje pagamintos žaliavinės medienos ir susidariusių medieninių atliekų priskyrimas šaliai būdingoms medienos produktų kategorijoms. Anglies sankaupų pokyčio padidėjimą taip pat lėmė ir šaliai būdingų pusėjimo verčių pritaikymas. Vertinat esminius ir kitus tyrimo rezultatus, darytinos išvados, kad:

–  Medienos tėkmės analizė Lietuvoje atskleidė pramoninės medienos panaudojimo pirminiams medienos produktams gaminti srautus. Ši analizė atitinka trečios pakopos anglies apskaitos metodą, kai metinės anglies įplaukos apskaitomos, naudojant šaliai būdingus duomenis.

–  Pritaikius trečios pakopos anglies apskaitos metodą Lietuvoje, anglies sankaupų metinis pokytis medienos produktuose yra 92 % didesnis, palyginus su anglies apskaita, naudojant antros pakopos metodą.

–  Atliekant medienos tėkmės analizę, aiškiai atskiriami importuojamos ir eksportuojamos žaliavinės medienos srautai Lietuvoje, tačiau išsamesnei eksportuojamos žaliavinės medienos panaudojimo kitose šalyse analizei reikėtų papildomų duomenų apie šios medienos panaudojimą. Žaliavinės medienos eksportuotojų apklausos nepakanka, nes daugeliu atvejų atsakymai pagrįsti prielaidomis.

–  Šio darbo rezultatai gali būti naudojami ne vien tik anglies apskaitai medienos produktuose. Medienos tėkmės analizė gali pasitarnauti, analizuojant medienos perdirbimo sektorių Lietuvoje ir priimant sprendimus dėl medienos panaudojimo.

–  Rekomenduotina, kad tokio pobūdžio analizės Lietuvoje būtų atliekamos periodiškai, nes tai įgalintų analizuoti medienos panaudojimo tendencijas ir anglies apskaitą medienos produktuose, taikant aukščiausios pakopos metodą.

Su visa ataskaita galima susipažinti čia: