Miškininkystės apskaitos planų peržiūra

2020 06 15

Europos Komisija planuoja pateikti apibendrintas išvadas dėl šalių narių pateiktų nacionalinių miškininkystės apskaitos planų atitikimo LULUCF Reglamente Nr. (ES) 2018/841 numatytiems reikalavimams, pranešė Valstybinė miškų tarnyba.

Didžioji dauguma šalių kartu su patikslintais apskaitos planais pateikė ir perskaičiuotus miškų atskaitos lygmenis, atsižvelgiant į po praėjusiais metais vykusios peržiūros pateiktas pastabas. Dėl iškilusių klausimų ar neatitikimo LULUCF Reglamento reikalavimams, šešioms iš visų ES šalių narių (įskaitant ir Jungtinę Karalystę) Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl pateikto miškų atskaitos lygio perskaičiavimo, perskaičiavimo prielaidos ir galutinis rezultatas buvo pateiktas posėdžio metu.

Daugiausiai diskusijų sukėlė dideli skirtumai tarp šalių nustatytų miškų atskaitos lygių ir jų nacionalinėse šiltamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaitose pateikiamų miško žemėje absorbuojamo ŠESD kiekio; ekspertai pabrėžė, kad skirtumų priežastys turi būti paaiškintos ir pagrįstos pasikeitusia situacija – palyginti su atskaitos laikotarpiu (2000 – 2009 m.) pasikeitęs miško naudojimo intensyvumas, reikšmingi amžiaus klasių pasiskirstymo pokyčiai, gamtiniai trikdžiai ar pan.

Taip pat buvo pabrėžta, kad nustatant miško naudojimo intensyvumą negali būti įtraukta po 2009 m. priimtų politinių sprendimų ar ateities ekonominės situacijos įtaka, turėtų būti atsižvelgiama tik į atskaitos laikotarpiu (2000 – 2009 m.) buvusio naudojimo intensyvumo „perkėlimą“ į ateitį.

Pastebėta, kad kai kurių šalių nacionaliniuose miškininkystės apskaitos planuose pateiktas ir miško atskaitos lygiui nustatyti naudojamas miško žemės plotas ženkliai skiriasi nuo tos šalies nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodyto miško žemės ploto, tad šie nesutapimai taip pat bus dar kartą apsvarstyti ir patikrinti dvišalių pasitarimų metu.

Nacionalinėse ŠESD apskaitos ataskaitose pateikiamas ŠESD absorbavimas miškuose turi tendenciją mažėti, tai atsispindi ir 2021 – 2025 m. laikotarpiui numatytuose miškų atskaitos lygiuose.

Turint omenyje ambicingą ES tikslą šio amžiaus viduryje pasiekti ŠESD emisijų atžvilgiu neutralią ekonomiką – išmetamas ŠESD kiekis negali viršyti absorbuojamo ŠESD kiekio – ir mažėjantį anglies absorbavimą miškuose, ekspertų buvo pastebėta, kad ES šalys turės ieškoti ne tik papildomų priemonių ŠESD išmetimams mažinti, bet ir absorbcijai didinti.