Radioaktyvi mediena?

2020 01 27

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) pateikia informaciją apie Lietuvoje vykdomą iš trečiųjų šalių įvežamos medienos ir durpių kuro radioaktyviojo užterštumo kontrolę:

RSC, būdama reguliuojančiąja institucija radiacinės saugos klausimais ir vykdydama žmonių ir aplinkos apšvitos reguliuojamąją kontrolę, jau 2009 m. pradėjo vertinti įvežamo medienos ir durpių kuro užterštumą 137Cs radionuklidu (mediena ir durpės gali būti užteršti tik 137Cs radionuklidu, kurio didžiuliai kiekiai pateko į aplinką Černobylio atominės elektrinės avarijos metu ir kurio pusėjimo trukmė yra 30 metų).

Tyrimų rezultatai parodė, kad įvežamo iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos kai kurių sričių medienos ir durpių kuro užterštumas gali lemti didesnę nepagrįstą žmonių apšvitą, medienos ir durpių kuro pelenus naudojant dirvoms tręšti ir tokiu būdu bus užterštos auginamos žemės ūkio kultūros ar gyvulių pašarai, radioaktyviųjų medžiagų pateks į žmonėms skirtą maistą.

Todėl buvo būtina imtis priemonių gyventojų saugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinti. Siekiant perspėti, kad radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti pelenai nebūtų naudojami dirvoms tręšti, 2013 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo nustatyti reikalavimai medienos kuro pelenų radiologinei kontrolei (Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-250).

Didžiosios įmonės – pelenų gamintojos, t. y. ūkio subjektai, kurių veiklos metu susidaro pelenų ir kurių katilinėse esančių katilų suminė vardinė (nominali) šiluminė galia, kūrenant medienos kuru, yra didesnė kaip 2,5 MW, privalėjo tam tikru dažniu atlikti susidariusių pelenų radiologinius tyrimus ir pelenus naudoti atitinkamiems tikslams pagal jų užterštumo lygį, kaip buvo nustatyta minėtame teisės akte.

Nepaisant to, kad dauguma medienos kurą naudojančių įmonių degino palyginti mažai 137Cs radionuklidu užterštą kurą, 2015 m. buvo nustatyti du atvejai, kai susidariusius pelenus reikėjo tvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas. Tam, kad užkirsti kelią panašiems atvejams, sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas teisės aktas, kuriame nustatyti medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos kai kurių sričių) ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu, reikalavimai (Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. liepos 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-841).

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. į Lietuvos Respubliką negali patekti medienos ar durpių, teritorinių muitinių pareigūnams nepateikus kiekvienai įvežamai siuntai radiologinio tyrimo protokolo, kuriuo patvirtinama, kad įvežamoje medienoje ar durpėse užterštumas 137Cs radionuklidu mažesnis nei 30 Bq/kg.

RSC taip pat vykdo pasirinktinę įvežamos medienos ir durpių valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, kai atrenkami tyrimams mėginiai. Daugumoje atvejų RSC tyrimų rezultatai sutapdavo su kartu su įvežama medienos ar durpių siunta deklaruotuose dokumentuose nurodytais radiologinių tyrimų rezultatais. Siuntos, kuriose užterštumas 137Cs radionuklidu viršijo leistiną lygį, buvo grąžintos atgal. Daugiausia tokių siuntų grąžinta 2015–2016 m.

Taip pat kasmet patikrinama apie 10 įmonių, naudojančių medienos kurą, ištiriant medieną ir durpes bei jų pelenus. RSC per metus atlieka apie 800 medienos kuro ir pelenų mėginių radiologinių tyrimų, panašų tokių mėginių kiekį taip pat ištiria AB „Vilniaus šilumos tinklai“ laboratorija, kuri apibendrintus rezultatus pateikia RSC.

Europos Sąjungos valstybėse nėra reglamentuojamas medienos užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus atvejį, kai užterštumas viršija nustatytą nereguliuojamąjį lygį 10 000 Bq/kg (10 Bq/g).

Medienos kuro pelenų tvarkymo reikalavimai yra nustatyti Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje, kurių teritorijose iškrito radioaktyviųjų medžiagų po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje. Šių šalių patirtis buvo panaudota nustatant radioaktyviojo užterštumo kontrolės reikalavimus Lietuvoje.

Pagal turimą informaciją, Latvijos Respublikoje 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje nebuvo teisinio įvežamos medienos kuro kontrolės reglamentavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuviškos medienos radiologiniai tyrimai atliekami nuo 1998 m. Lietuvos miškų medienos užterštumas 137Cs radionuklidu nedidelis ir neviršija 30 Bq/kg, todėl jokios papildomos kontrolės lietuviškai medienai nereikia.

RSC apibendrinti medienos kuro ir susidariusių pelenų kontrolės rezultatai kasmet yra pateikiami RSC interneto svetainėje www.rsc.lt, skiltyje RSC ataskaitos, kasmetinėse ataskaitose pavadinimu „Gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos ataskaita“.