Svarbiausi biržių atrėžimo ir apmatavimo reikalavimai

2022 04 14

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) primena svarbiausius biržių atrėžimo ir apmatavimo biržių atrėžimo ir apmatavimo reikalavimai:

– Atrėžiant biržes, ribos laikomos aiškiomis, kai jos sutampa su proskiebiais, kvartalinėmis linijomis, spindžiais, upeliais, keliais, mišku neapaugusių plotų ribomis, kai besiribojančių medynų aukštis skiriasi ne mažiau kaip 25%, kai ryškiai skiriasi medynų rūšinė sudėtis (gretimuose sklypuose auga gryni skirtingų medžių rūšių medynai);

– Biržės ribos ar jų dalys atribojamos iki 1 m pločio spindžiais (spindžiuose gali būti nukertami visi augantys medžiai, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra iki 16 cm, bei krūmai) arba gairėmis, dažais (ribinius medžius pažymint iš biržės pusės). Atribotų ir apmatuotų biržių kampai pažymimi gairėmis arba stulpeliais, arba dažais;

– Brėžiniuose nurodoma: biržių aplinkinių ribų (linijų) ilgiai, azimutai arba posūkio taškų koordinatės, sujungimas su kvartalinių tinklų arba ribinėmis linijomis; schematiškai pažymimi saugotino pomiškio ir jaunuolynų ploteliai, perspektyvūs želdiniai, taksacinių sklypų ribos. Plotas apskaičiuojamas 0,1 ha tikslumu;

– Nekirstini medžiai parenkami atrėžiant biržes ir paženklinami 1,2–1,5 m aukštyje aplink stiebą  nudažant juostą ryškiais (išskyrus baltos spalvos) dažais. Nekirstini medžiai surašomi medžių matavimo lape;

– Kartu su biržių atrėžimo dokumentais pateikiamos teisę atrėžti biržes bei parengti kirtimų dokumentaciją įrodančių dokumentų (išsilavinimą įrodančių dokumentų) kopijos.

Leidžiamos biržių matavimo paklaidos:

– Matuojant ilgius ir kampus nustatančiais instrumentais, linijų paklaida – ±1 m šimtui metrų, kampų paklaida – ±1o kampui;

– Matuojant tiesiogiai taškų koordinates nustatančiais instrumentais, posūkio taškų koordinačių paklaida – ±2 m taškui. Nustatant posūkio taškų koordinates reikia atsižvelgti į prietaiso, kuriuo buvo nustatytos koordinatės, technines charakteristikas. Pažymėtina, kad tik profesionalūs ir pusiau profesionalūs geodeziniai prietaisai atitinka leidžiamas maksimalias matavimų paklaidas.