Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė planuojamų įtraukti vietovių žemėlapius su pažymėtomis EB svarbos buveinėmis

2022-07-07

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos šalindama Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose Lietuvoje saugomų Europos bendrijos (EB) svarbos natūralių buveinių nepakankamumą, rengia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 patvirtinto Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus (toliau – Vietovės), sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, pakeitimo projektą, papildant sąrašą naujomis Vietovėmis. Pateikti planuojamų Vietovių žemėlapiai, kuriuose įvardintos Vietovėse saugomos EB svarbos rūšių ir natūralios buveinės bei pažymėtos Vietovių ir jose saugomų EB svarbos vertybių ribos.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prašo susipažinti su pateikta informacija ir ne vėliau, kaip iki š. m. liepos 15 d. pateikti Tarnybai (el. paštu vstt@vstt.lt) argumentuotą atsakymą, pastebėjus mokslinę ar techninę klaidą ar pranešti apie natūralios buveinės sunykimo faktą. Negavus atsakymo iki nurodyto termino, bus laikoma, kad pastabų neturite.

Nuoroda, per kurią galima atsisiųti tiek raštą ADOC formatu, tiek jo nuorašą:

https://wetransfer.com/downloads/1450ce0619ee75545cbc6c74a20cf13320220705161933/686540