VOX POPULI

Ar tinkama Europos Sąjungos parama miškų ūkiui?

Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą baigia galioti ir netrukus bus duotas startas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos miškų ūkio priemonėms, pagal kurias yra numatoma paskirstyti milijardinę paramą tiek miškų savininkams tiek valdytojams.

Numatoma, kad veiklos sritys, kurios nukreips Europos Sąjungos investicijas bus šios:

Veiklos sritis “Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas”. Parama skiriama veisiant mišką žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje jis veisiamas pirmą kartą (prieš tai neaugo) ir kurios našumas neviršija 25 balų.

Veiklos sritis “Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė”. Parama skiriama investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas, aplinkosauginė vertė.

Veiklos sritis “Prieigos prie miško žemės gerinimas”. Parama skiriama priėjimo prie miško žemės gerinimui, įrengiant ar rekonstruojant miško kelius su žvyro danga.

Veiklos sritis ,”Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių prevencija ir jų padarytos žalos miškui atlyginimas”. Parama skiriama miškų gaisrų ir stichinių nelaimių prevencijai.

Veiklos sritis “Investicijos į miškininkystės technologijas ir miško produktų perdirbimą, gabenimą bei jų rinkodarą”. Parama skiriama jaunuolynų ugdymas.

Veiklos sritis “Su „Natura 2000″ susijusios išmokos”. Parama skiriama miškų paskirties žemės plotui „Natura 2000″ tinklo miškų vietovėse (ha), kurie teigiamai įtakotų bioįvairovę.

Kol LR žemės ūkio ministerija baigia derinti galimą prioritetinių sričių, kurių pagalba naujojoje Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje 2014-2020 metais būtų investuojama į miškų ūkį, sąrašą, skelbiame, kad pagal šiuo metu galiojantį Vyriausybės nutarimą „Dėl nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“ miškų ūkiui tenkanti dalis turėtų sudaryti apie 10% nuo visos kaimo plėtrai 2014–2020 m. skirtos paramos ir beveik 9% mažiau, nei buvo skiriama ir 2007-2013 m. finansinio programavimo periode.

Šį kartą klausime Jūsų, ar numatoma finansuoti Europos Sąjungos parama miškų ūkiui yra tinkama?

Ką manote?

[poll id="11"]
[poll id="11" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!