VOX POPULI

Per daug teisės aktų, reglamentuojančių miškų ūkį?

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėse Baltijos šalyse, yra daug teisės aktų, kurie vienaip ar kitaip reglamentuoja, kaip tvarkyti ne tik privačius, bet apskritai miškus.

Vienas svarbiausių jų – LR Miškų įstatymas, kurio paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę žaliava, biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms.

Kitas, reikšmingas teisės aktas – Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai. Jie reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos projektų rengimą, taip pat nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.

Kiti teisės aktai, kurie taikomi Lietuvoje, tokie kaip Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja leidimų kirsti mišką išdavimo privačių miškų savininkams tvarką, jų panaikinimo atvejus ir tvarką, nustato, kaip Leidimai turi būti pildomi, apskaitomi ir saugomi; Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės nusako biržių atrėžimą visų nuosavybės formų miškuose; Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas vidinės miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas nustato leistinus miško kirtimus privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas vidinės miškotvarkos projektas, ir asmenis, galinčius atrinkti ir paženklinti kirstinus medžius;  Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašas reglamentuoja miško kirtimą, kai miško savininkams fiziniams asmenims reikalinga mediena nuosaviems pastatams statyti, rekonstruoti ar remontuoti; Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašas reglamentuoja miško kirtimą tuose miškuose, kurie įstatymų nustatyta tvarka numatyti privatizuoti (grąžinant miškus natūra, perduodant neatlygintinai lygiavertį miško plotą); Miškų iškirtimo technologinėms ir gamybinėms ūkio reikmėms tvarka; Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimą, kai medienos vežėjas yra fizinis asmuo ir jis gabena daugiau kaip 1 m3 medienos; Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarka, kuri nusako savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimą arba išvežimą; Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, kurios nustato miško įveisimo ne miško žemėje tvarką ir sąlygas; Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja tikslinių medžių rūšių medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarką; Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, kurios nustato miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių pagrindinius reikalavimus, siekiant reguliuoti ligų ir kenkėjų skaičių, vykdyti jų masinio dauginimosi židinių prevenciją ar juos naikinti; Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, kurios apima stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones; Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašas, kuris nustato miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką, kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis būdus ir jų taikymo tvarką, piniginių kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką; Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymą formuojant naujus žemės sklypus ir suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą; Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašas, kuris aiškina miškų priskyrimo miškų grupėms tvarką, nustato institucijas, atsakingas už miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašų, kurių neatskiriama dalis yra miškų priskyrimo miškų grupėms schemos rengimo organizavimą, rengimą ir derinimą ir t.t.

Šį karta Jūsų klausiame: ar nemanote, kad Lietuvoje yra per daug teisės aktų, kurie reglamentuoja ūkinę veiklą miškuose?

KĄ MANOTE?

[poll id="13"]
[poll id="13" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!